forskningForskningen om hur Elektromagnetiska Fält, Skadar och Martin L Palls Resultat 2013

Datum: 2015-05-30   |   Författare: Martin Liljeström, Tidigare publicerad: http://www.2000tv.se/site_article.php?article_category=1&article_ID=29

Inledning

På sextitalet och tidigt 70 tal publicerades flera sammanfattningsrapporter som redovisade de dokumenterade erfarenheterna av påverkan från elektromagnetiska fält, EMF, i som gjorts i Sovjetunionen på 40, 50 och 60 talet.

Mekanismen bakom skador från EMF har visat sig vara för hög nivå av kalcium inne i cellerna. Martin Pall berättar om de senaste 25 årens forskning som lett fram till detta resultat. I början på 90 – talet så sammanfattades och belystes forskningen som kopplat EMF till för hög nivå av kalcium inne i cellerna. Nästan 10 år senare kom grekiska forskare fram med en modell som förklarade hur strålningen påverkar cellerna. Påverkan från EMF på cellnivå hade länge varit omöjlig att förklara med klassisk teori. Traditionellt har högfrekventa elektromagnetiska fält, HF – EMF teoretiskt beskrivits som vågor. Denna beskrivning har varit fruktbar för många tillämpningar, men i t ex detta sammanhang så har den i stället länge(i årtionden) varit till hinders för att förstå det som händer. Biokemister har nog inte haft tillräcklig kunskap om teorin bakom HF – EMF, utan bara tagit en beskrivning som varit till hands. Grekerna förstod att använda den bättre beskrivningen att betrakta denna strålning som fotoner(ljuspartiklar). Beskrivningen av påverkan blir då likartad till det som sker i en solcell. Från ett vardagsperspektiv är det vettigt då det inte kan vara meningsfullt att prata om t ex vågtopp eller vågdal för vågor som har miljarder sådana i sekunden. Så är det nog även på cellnivå. Det är energin – intensiteten – som är det viktiga.

Senare forskning har bekräftat kopplingen av hög koncentration av kalcium inne i cellerna till EMF och dessutom kopplat detta till hälsoproblem.

Bestrålningens försvarare har länge försökt att framställa bestrålningen som ofarlig. En av deras viktigaste invändningar mot skadligheten har varit att man inte har funnit den skadande mekanismen som kopplar påverkan till hälsobesvären. M P har noggrant studerat tidigare forskning och funnit svaret på denna fråga(Ref 2). De tidigare studierna har han funnit med sökprogrammet PubMed och det har varit ett omfattande arbete att finna och organisera dessa mängder av material. Arbetet var välmotiverat med tanke på forskningsläget inom området och det finns flera skäl till att ingen annan gjort detta tidigare. Det har inte funnits några forskningsanslag för sådant arbete och vidare krävs det en person med stor kunskap inom området och med möjlighet och förmåga att koncentrera sig på detta. Under många år har läget således varit sådant, att många forskare energiskt har varit verksamma med sina speciella studier, som således gjorts under sämre förutsättningar i brist på insikt om denna mekanism.

Palls arbete blev väldigt lyckosamt. Han fann den sökta mekanismen och flera studier som gav stöd till denna. Han fann också att de flesta symptom, kanske alla, som kopplas till EMF kan förklaras som följdverkningar av denna mekanism.

Överblicksbild

Palls sammanfattning ger följande överblicksbild för hur Elektromagnetiska fält, EMF, orsakar att cellerna släpper in för mycket kalcium.

• Cellen tar emot energi från EMF. Cellens yta blir ”aktiverad”.
• Cellen försöker hantera detta
• Cellen använder energin till att transportera in kalcium i cellen. Koncentrationen av kalcium är mycket större utanför än inne i cellerna. Processen är energikrävande och det är det snabbaste sättet att hantera störningen.
• Det blir för mycket kalcium inne i cellen vilket orsakar ohälsa.

Det här är således frågan om en reaktion på en förorenad miljö som leder till störd funktion och hälsobesvär efter för omfattande exponering. Sådana effekter är vanliga i naturen t ex ger ätandet av för mycket socker andra hälsoproblem.

Resultat(Ref 1)

Hög koncentration av kalcium inne i cellerna var sedan länge kopplat till emf då det för 20 år sedan gjordes en sammanfattning som starkt belyste detta. Några år senare kom det ett par arbeten med en modell som förklarade processen. Därefter har det följt drygt 20 studier som ytterligare kartlagt och bekräftat bilden.

Tjugotre olika studier har funnit att EMF exponering orsakar ökad transport av kalcium in i cellerna. Blockeras dessa kanaler, vilket kan göras med kemikalier, så mildras eller upphör påverkan från exponeringen.

Den väldigt snabba, nästan omedelbara ökningen av kalcium inne i cellerna som man fann i några studier efter EMF exponering utesluter de flesta, kanske alla indirekta effekter. Därför är det troligt att kalciumkanalerna är direkt påverkade av EMF.

De flesta, kanske alla, de störningar som kopplas till EMF kan kopplas till ökad transport av kalcium in i cellerna.

Lågfrekventa fält från vårt kraftnät på 50 Hz och EMF från vår trådlösa teknik, mikrovågor, ökar kalciumtransporten in i cellen. Sådan påverkan har också statiska elektriska fält, statiska magnetiska fält och nanosekundpulser.

Diskussion

Det är välmotiverat att betrakta den här sammanställningen som en milsten i kartläggningen om hur EMF påverkar. Nu kan forskare världen runt, med detta som utgångspunkt, gå vidare och försöka att mer detaljerat förklara händelseförlopp och symptom. I Oslo blev Martin Pall tillfrågad om EMF s tidiga påverkan på nervsystemet(Ref3). Detta hade han inte i detalj studerat men nervcellerna har ju också kalciumkanaler och nervcellerna är nog känsligare än andra celler vilket stöds av erfarenheterna om tidig påverkan på nervsystemet (Ref 5).

När jag surfade på nätet stötte jag på en artikel om forskning på nervsjukdomen Parkinsons. Nivån av förhöjt kalcium inne i cellerna stör hälsan och är en länk i händelseförloppet till Parkinsons och ett par närbesläktade sjukdomar(Ref 4). Då bör således strålningen förvärra dessa sjukdomar. För Parkinsons så stöds detta av den danska dödsstatistiken (Ref 6) mellan åren 95 – 10 då ju föroreningen strålning var starkt växande. DECT – telefoner, som ständigt sänder ut mycket strålning, introducerades på marknaden i mitten på 90 – talet. Effekten av påverkan från sådan här miljöbelastning ackumuleras, vilket innebär att hälsostörningar kan komma långt senare. Dödligheten i Parkinsons ökade under denna period med 50 %. Intressant är att notera att dödligheten i Alzheimers under samma tid ökade med 500 %. Säkert är strålningen även här är en försvårande faktor. För båda dessa sjukdomar så har man konstatera att föroreningen kvicksilver har en försvårande effekt. För Alzheimers så är det känt att tung exponering av magnetfält från elmotorer(Ref 7) kraftigt ökar troligheten att insjukna. Förmodligen så är förhöjd förekomst av kalcium inne i cellerna kraftigt försvårande även vid Alzheimers. Att effekten skulle vara kraftigare vid Alzheimers borde bero på att de aktuella delarna av hjärnan är mer exponerade eller känsligare.

När jag diskuterade dessa resultat med några vänner så kom det på tal att man kanske kunde använda sig av något läkemedel som likt verapamil blockerar kalciumkanalerna in i cellerna. Dock kom vi ganska snart fram till att sådan kemoterapi skulle vara olämplig på samma sätt som symptomlindrande preparat som ges av den offentligt förvaltade vården ofta är. Kroppen ser tydligen öppnandet av kalciumkanalerna som den lämpligaste försvarsåtgärden mot den otillbörliga störningen och då skulle troligen resultatet av blockerande av kalciumkanalerna bli någon annan och troligen mycket värre skada.


Referenser

Ref.1. Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. By Martin L. Pall, Ph.D., Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State University:
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/jcmm.12088/#jcmm12088-bib-0104

Ref 2. Martin L Palls, Intervju av Einar Flydal:
http://einarflydal.wordpress.com/2014/10/05/prof-martin-pall-vi-vet-det-na-elektrotakaskaper-sykdom/ Borttagen 150531

Ref.3. Martin Palls föredrag i Oslo den 141018:
https://www.youtube.com/watch?v=_Up8bqiJN2k

Ref 4. Rönen har gjorts vid lab of Susan Lindquist in the city of Cambridge, Massachusetts:
http://www.news-medical.net/news/20150325/Mexican-researcher-close-to-finding-a-cure-for-Parkinsons-disease.aspx

Ref 5. Denna rapport handlar framför allt om störningar av funktioner som styrs av centralanervsystemet. HYGIENIC PROBLEMS OF THE EFFECT OF MICROWAVEELECTROMAGNETIC FIELDS ON THE BODY [Article by Candidate of Medical SciencesM.P. Troyanskiy; Moscow, Gigiyena i Sanitariya, Russian, No 8, 1972, submitted 28 March1972, pp 87-92]:
http://www.magdahavas.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/Russian-HYGIENIC_PROBLEMS_OF_THE_EFFECT_OF_MICROWAVE_ELECTROMAGNETIC_FIELDS_ON_THE_BODY.pdf

Ref 6. Här är den danska statistiken över dödsorsaker. Det går tydligt att se hur en del dödsorsaker har ökat parallellt med tjocknande el-smog. Sid. 17:
http://www.sst.dk/publ/Publ2011/DAF/Doedsaarsager/Doedsaarsager_tal2010.pdf

Ref 7. KENT NORDSTRÖM Njurunda:
http://www.kvicksilver.org/, Sjukdomar – Alzheimers.